Z A W I A D O M I E N I E
Dnia 26 listopada 2021 r.o godz.9.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Milanowie, ul. Kościelna 11a, odbędzie się
XXIV sesja Rady Gminy VIII Kadencji

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie sołectwa Radcze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /miejscowość Rudzieniec/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /miejscowość Milanów obręb kolonia Milanów/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /miejscowość Czeberaki/.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Melnik