Z A W I A D O M I E N I E

Dnia   28 września 2023 r.

 o godz.900w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się

XLIV sesja Rady Gminy VIII Kadencji

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad,
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych a także w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Milanów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w latach 2023-2030.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                        

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji 

Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy