Z A W I A D O M I E N I E
Dnia 22 maja 2024 r.

o godz.10.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Milanowie, ul. Kościelna 11a, odbędzie się
II Sesja Rady Gminy IX Kadencji

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji oraz wyboru przewodniczących komisji:
a) Rewizyjnej;
b) Budżetowej,
c) Oświaty, Kultury, Opieki zdrowotnej,
d) Rolnej,
e) Skarg, Wniosków oraz Petycji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Milanów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Milanów.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Golonka

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy