Z A W I A D O M I E N I E

Dnia   20 czerwca 2024 r.

 o godz.1000w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się

III Sesja Rady Gminy IX Kadencji

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad,
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Milanów za 2023 rok.
 2. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Milanów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Milanów za 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie:
 1. Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milanów za 2023 rok.
 2. Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Milanów.
 3. Informacji o stanie mienia Gminy Milanów.
 4. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milanów z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Kubuś” w Milanowie oraz nadania statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Milanów na lata 2023 – 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rolnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Zdrowotnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Rolnej.
 14. Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie obrad.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                        Justyna Golonka

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy