Kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Milanowie przypomina właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) dotyczącego usuwania zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika lub zanieczyszczenia gruntu przez nieczystości ciekłe.

Zgodnie z   Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milanów nieczystości ciekłe powinny być usuwane z terenu  nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika  i zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód podziemnych, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w przypadku zbiorników bezodpływowych, a w przypadku osadników  w instalacjach  przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Czynności związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać podmioty do tego uprawnione tj. przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Milanów do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milanów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości ciekłych z  uprawnionym przedsiębiorcą do prowadzenia takiej działalności na terenie gminy Milanów, a także do pobierania dowodów rozliczeń za wykonaną usługę (faktury) potwierdzających realizację usług zgodnie z wymaganą częstotliwością.

Osoby, które jeszcze nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny je jak najszybciej zawrzeć z uprawnionym przedsiębiorcą. Umowę taką można również podpisać z gminą Milanów, która świadczy usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych. Osoby chętne do zawarcia umowy z gminą Milanów mogą to zrobić w siedzibie urzędu w pok. 15A. Umowy są też dostępne u  kierowcy ciągnika rolniczego świadczącego usługi asenizacyjne.

Jednocześnie informujemy, że znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy