Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Milanów

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia   28 lipca 2023 r. 

o godz.900w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się

XLIII sesja Rady Gminy VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad,
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milanów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 — 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału służb pożarniczych Doliny Zielawy i obwodu łuckiego” w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Milanów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Milanów.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                                        

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji 

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy